ul. T. Kościuszki 10
  32-050 Skawina


  tel.: 12 276-38-40

  Czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 - 19:00


OFERTA PEDAGOGICZNA

 1. Diagnostyczne badania pedagogiczne w kierunku dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii.

 2. Zajęcia psychoedukacyjne i integracyjne w placówkach oświatowych.

 3. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów międzyrówieśniczych.

 4. Prowadzenie grup terapeutycznych dla młodzieży niedostosowanej społecznie wg programu psychoprofilaktycznego KARAN - u TZA - ART.

 5. Realizacja zajęć profilaktycznych wg programu A. Kołodziejczyka "Spójrz inaczej".

 6. Porady pedagogiczne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i wychowawców.

 7. Zajęcia psychostymulujące rozwój dzieci z deficytami poznawczymi oraz zakłóceniem rozwoju emocjonalno społecznego.

 8. Indywidualne i grupowe zajęcia terapii pedagogicznej:

  • dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
  • dzieci upośledzonych umysłowo,
  • trudności wychowawczych,
  • trudności szkolnych,
  • specjalnych uzdolnień,
  • specyficznych trudności w uczeniu się.

TERAPIA DYSLEKSJI

Z myślą o dzieciach ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu nasza poradnia proponuje ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne w zakresie wspomagania nauki czytania i pisania oraz terapii dysortografii. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz w grupach dwu - trzyosobowych.

W ten sposób pomagamy dzieciom stać się uczniami chodzącymi do szkoły bez lęku i obaw oraz przeżywającymi - jak rówieśnicy - z radością każdy nowy dzień w szkole.

Opracowujemy również materiały dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli, które pozwalają kontynuować w warunkach szkoły macierzystej i domu dziecka ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone w stałym cyklu w poradni.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko