ul. T. Kościuszki 10
  32-050 Skawina


  tel.: 12 276-38-40

  Czynna od poniedziałku do piątku
  w godzinach 7:30 - 19:00PROJEKTY W REALIZACJIModernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skawinie - w oparciu o badania zrealizowane w czerwcu 2016 roku, w gimnazjach Gminy Skawina - opracowano projekt dotyczący doradztwa zawodowego, złożony w ramach aplikacji: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zyskał akceptację i dofinansowanie.

W ramach zadania planuje się utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach w Gminie Skawina. Gimnazja:
G1 - Gimnazjum nr 1 w Skawinie, G2 - Gimnazjum nr 2 w Skawinie, G3 - Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie. Zadania w SPInKa w poszczególnych szkołach realizował będzie doradca zawodowy/ nauczyciel. Funkcjonowanie SPIneK będzie odbywało się według jednolitych standardów (m.in. treści zajęć
i harmonogram pracy doradcy), wypracowanych w projekcie przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb szkoły/szkół zidentyfikowanych
w diagnozach potrzeb - każdy nauczyciel prowadzący punkt w szkole będzie uczestniczył w szkoleniach tematycznych, prowadzonych przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej oraz będzie miał dostęp do studiów podyplomowych. Wsparcie doradcze dla uczniów będzie prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów nim objętych (na potrzebę istnienia takiego wsparcia wskazywali badani Uczniowie).

Działania w ramach projektu nie wpłyną na zmniejszenie działań prowadzonych przez szkołę/szkoły przed rozpoczęciem projektu. Do zadań realizowanych
w SPInKa będzie należało m.in. prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, organizacja spotkań z rodzicami
na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia warsztatowe oraz indywidualne będą dostępne dla uczniów wszystkich klas konkretnej szkoły. Najwięcej godzin (około 60%) wsparcia zostało zaplanowanych na indywidualne konsultacje dla uczniów klas trzecich/drugich, dla których stworzone zostaną Indywidualne Plany Działań (planuje się przygotowanie IPD dla wszystkich zainteresowanych uczniów - rekrutacja otwarta prowadzona na bieżąco). Zakłada się, że wsparciem będą objęci uczniowie obojga płci. Zakłada się ponadto, że wsparciem zostaną objęci wszyscy uczniowie poszczególnych szkół - planuje się,
iż łącznie dla około 70% uczniów zostanie przygotowany IPD w latach 2017-2019. Przewidując ewentualne zmiany w systemie oświaty założyliśmy możliwość prowadzenia rekrutacji w nowych szkołach podstawowych - uczniowie 7-8 klasy - które od 2018 roku w okresie przejściowym planowanej reformy edukacji będą funkcjonowały równolegle z gimnazjami.

Realizacja zadania rozpocznie się od utworzenia SPInKi w 2017 roku - stałego punktu w szkole, do którego zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i materiały. Punkt będzie prowadzony (konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe) w trakcie roku szkolnego od września do czerwca przez 3 lata - liczba godzin rocznie (w zależności od liczby uczniów w gimnazjum: G1 - 324, G2 - 252, G3 - 324). W ramach zadania każdego roku planuje się zakup materiałów/pomocy dydaktycznych - narzędzi pracy doradcy np. książki tematyczne, multimedialne narzędzia diagnostyczne, informatory, stojaki na ulotki (uzupełnienie materiałów przygotowywanych przez partnera PK) Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach SPIneK przyczyni się do zapewnienia uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej a w konsekwencji do podniesienia u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej edukacji oraz zatrudnienia zgodnie z predyspozycjami i umiejętnościami. Trwałość: po zakończeniu realizacji projektu - SPInKi będą nadal funkcjonowały w strukturze szkoły przez okres co najmniej 2 lat. Założyliśmy, że w przypadku likwidacji gimnazjów wsparcie będzie kontynuowane w nowej strukturze systemu edukacji (SPinKa zostanie przeniesiona według decyzji Władz naszej Gminy) dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej (we wszystkich szkołach podstawowych).PROJEKTY ZREALIZOWANEBezpieczna i przyjazna szkoła

Gmina Skawina w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" uzyskała dofinansowanie w kwocie 34 630 zł na realizację zadania zatytułowanego "Bezpieczna i przyjazna szkoła w Gminie Skawina". Dotacja stanowi prawie 90% kosztów realizacji zadania.

Autorami projektu były Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Skawinie oraz Zespół ds. Pozyskiwania środków Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Skawina. W ramach zadania publicznego do grudnia 2016 r. we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Skawina we współpracy z pedagogami szkolnymi i doświadczonymi specjalistami zrealizowano:

 • warsztaty z uczniami dotyczące przemocy w szczególności cyberprzemocy,
 • spotkania z rodzicami włączające ich do procesu interwencji profilaktycznej, dotyczącej przemocy w szczególności cyberprzemocy,
 • zajęcia z nauczycielami z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej w szczególności w postaci cyberprzemocy.

Zorganizowana została także konferencja dla kadry szkół, pozwalającej na jeszcze bardziej efektywną koordynację procesu interwencji na różnym etapie edukacji w gminie Skawina.

Dodatkowo w ramach zadania opracowano i zakupiono materiały szkoleniowe oraz dydaktyczne dla nauczycieli, które zostaną wykorzystane do realizacji zajęć w kolejnych latach. Jednym z efektów przeprowadzonych w oparciu o autorski program zajęć, będzie wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci przez dzieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

Cel główny zadania określono następująco: Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowych dzieci i młodzieży, wynikających ze zjawiska cyberprzemocy na terenie gminy Skawina, poprzez zaangażowanie rodziców i nauczycieli jako równorzędnych partnerów w procesie wychowania i działaniach profilaktyki tj.:

 • wyposażenie uczestników zajęć (nauczycieli, rodziców i uczniów) w wiedzę i osobiste kompetencje, ułatwiające aktywne korzystanie z przestrzeni wirtualnej oraz reagowanie w sytuacji kryzysu spowodowanego przemocą rówieśniczą, a także reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 • wzbudzenie motywacji i zainspirowanie uczestników zajęć, aby aktywniej kształtowali indywidualną wizję przyszłości edukacyjnej, opartą na permanentnej edukacji i elastyczności preferencji korzystania z mediów cyfrowych oraz komunikacji opartej na relacjach wolnych od zachowań przemocowych;
 • wyposażenie w rodziców i nauczycieli w kompetencje potrzebne do identyfikacji zagrożenia związanego z przemocą rówieśniczą, cyberprzemocą
  oraz w umiejętności związane z radzeniem sobie w takich sytuacjach.

Do realizacji zadania zaangażowano partnerów, którzy uczestniczyli w działaniach edukacyjnych i pełnili rolę doradczą, konsultacyjną: Urząd Miasta i Gminy
w Skawinie poprzez Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, Komisariat Policji w Skawinie, Straż Miejska w Skawinie, 77 Drużyna Harcerska "Biedronka"
im. AK z Krzęcina. Zaangażowanie ww. podmiotów stanowi wartość dodaną zadania, gdyż działania pomocy były skoordynowane i spójne, a także pomogą
w przyszłości na efektywniejszą pomoc ofiarom przemocy.

Koordynatorem projektu była Małgorzata Czerniawska ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w SkawinieICT Inspirujące - Ciekawe - Twórcze

Czterech specjalistów Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skawinie wzięło udział w Projekcie "ICT Inspirujące - Ciekawe - Twórcze", realizowanym w latach 2008-2013 w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach w ramach Projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, adresowanego do wychowanków tej placówki.

Głównym celem projektu było:

 • stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym;
 • podniesienie jakości oferty kształcenia dla uczniów dotkniętych patologiami społecznymi;
 • powszechny dostęp do pozalekcyjnej oferty edukacyjnej;
 • aktywizacja młodzieży.

Projekt zakładał między innymi:

 • organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych mających na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
 • organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych lub pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych mających na celu zmniejszanie nierówności w jakości edukacji;
 • organizację pozaszkolnych form edukacji, ukierunkowanych na rozwój intelektualny;
 • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów.


Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko