ul. T. Kościuszki 10
    32-050 Skawina


    tel.: 12 276-38-40

    Czynna od poniedziałku do piątku
    w godzinach 7:30 - 19:00


PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
CAŁOKSZTAŁT ODDZIAŁYWAŃ

I. Założenia programu realizowanego w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skawinie

Całokształt oddziaływań mających na celu wspieranie wczesnego rozwoju dziecka realizuje się aktualnie w trzech grupach wiekowych:

Grupa I: dzieci w wieku od 1 - go do 3 - go roku życia;
Grupa II: dzieci w wieku od 3 - go do 5 - go roku życia;
Grupa III: dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

Czynnikiem warunkującym taki podział jest odbiorca oddziaływań ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju. W pierwszej kategorii wiekowej akcentuje się rolę pracy z rodzicami, którzy bezpośrednio kontrolują przebieg rozwoju swojego dziecka na terenie domu, realizując określone ćwiczenia pod kierunkiem specjalisty zatrudnionego w naszej poradni. Do realizacji zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie skawińskiej poradni są zaangażowani: psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci z deficytami sprzężonymi (defektolog), surdopedagog, logopeda, psycholog – logopeda, psycholog z II stopniem specjalizacji w zakresie psychologii wychowawczej, dwóch psychologów wspomagających, dwóch muzykoterepeutów.

W wyodrębnionych grupach wiekowych momentem bazowym do rozpoczęcia procesu wspomagania rozwoju dziecka jest diagnoza jego rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego.


II. Stymulacja rozwoju mowy

Założenia programu "Wczesnego wspomagania rozwoju mowy dziecka" wynikają z doświadczeń pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w pracy z dziećmi, rodzicami oraz osobami współuczestniczącymi w wychowaniu i stymulowaniu rozwoju dzieci. Są również konsekwencją obserwacji potrzeb środowiska, w którym działa Poradnia. Po doświadczeniach w pracy w roku 2002 uznaliśmy za słuszne wprowadzić konkretne modyfikacje w obszarze terapii logopedycznej związanej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

Najliczniejszą grupę osób objętych opieką logopedyczną stanowią dzieci trzy - i sześcioletnie.


III. Cele programu

Proponowany program ma na celu kontynuację sprawdzonych działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń i wad mowy w dwóch aspektach:

- wspomagania rozwoju
- wczesnej interwencji.


1. Działania psychoedukacyjne podejmowane wobec rodziców dzieci w wieku od pierwszego do szóstego roku życia.

a) Przekazywanie wiedzy na temat norm rozwojowych na kolejnych etapach życia.
b) Edukacja z zakresu metod stymulacji prawidłowego rozwoju.
c) Uświadamianie czynników mogących wpływać na powstawanie zaburzeń mowy.
d) Edukacja w zakresie postępowania w przypadku nieprawidłowości rozwoju i błędów wychowawczych.
e) Objęcie szczególną troską dzieci z ryzyka ciążowo-porodowego.
f) Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy.


2. Pomoc dla wychowawców żłobków i przedszkoli w realizowaniu działań profilaktycznych.

a) Edukacja z zakresu rozwoju i patologii mowy.
b) Planowanie programów i metod postępowania oraz ich weryfikacja.
c) Koordynacja przedsięwzięć profilaktycznych.


3. Wczesna interwencja logopedy w przypadku stwierdzonych zaburzeń.

a) Specjalistyczna terapia logopedyczna.
b) Koordynacja pracy terapeutycznej rodziców i wychowawców.
c) Współdziałanie z innymi specjalistami.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Bez zgody właściciela nie wolno modernizować strony! Dyrektor: K. Gerc, webmaster: P.Tatko